Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kto przetwarza dane osobowe?

Administratorem danych osobowych Klientów (zwanych dalej „Klientami”) naszego sklepu internetowego www.curver.pl (zwanego dalej „Sklepem”), jest „Keter Poland" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-486), przy ul. Aleje Jerozolimskie 212A, NIP: 839-291-93-62, REGON: 220013630, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000229276, kapitał zakładowy 32 497 600,00 zł (zwana dalej „Administratorem”). Adres e-mail Administratora to: iod@keter.com.

Administrator może udostępniać dane osobowe Klientów dostawcom usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania sklepu, w szczególności usług prowadzenia Sklepu, logistycznych, informatycznych, marketingowych, księgowych i prawnych. Wszystkie te podmioty zobowiązane są do utrzymywania poziomu ochrony danych osobowych Klientów, który uwzględnia stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności Klientów w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Dane osobowe nie będą sprzedawane, wypożyczane ani udostępniane innym podmiotom niż wskazane powyżej.

Bezpieczeństwo

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe Klientów w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) oraz adekwatny do ryzyka naruszenia praw i wolności naszych Klientów. Administrator posługuje się odpowiednimi procedurami i wdraża odpowiednie środki prawne, techniczne i organizacyjne, aby jak najlepiej chronić przetwarzane dane przed nielegalnym dostępem, ujawnieniem, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Dostawcy usług są zobowiązani do traktowania danych naszych Klientów jako poufnych oraz nie są upoważnieni do ich używania w innych celach niż te wskazane w niniejszej Polityce Prywatności.

Nie będziemy udostępniać danych osobowych Klientów poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak pozyskujemy dane osobowe, w jakich celach i na jakiej podstawie je przetwarzamy?

Administrator przetwarza tylko dane osobowe otrzymane bezpośrednio od Klienta i tylko te dane, które są potrzebne do korzystania w pełni ze wszystkich funkcji Sklepu.

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach i na podstawie następujących przepisów RODO:

 1. wysyłka newslettera ze Sklepu - pod warunkiem zapisania się na newsletter
  i uzyskania odpowiedniej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO i nie dłużej niż do wycofania zgody);
 2. promocja i reklama produktów oferowanych podmiotów współpracujących z Administratorem - pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody i tylko w zakresie określonym taką zgodą (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO i nie dłużej niż do wycofania zgody);
 3. zapewnienie prawidłowej realizacji umów sprzedaży produktów oferowanych
  w Sklepie, w szczególności dostarczenia zamówionych produktów, rozpatrzenia reklamacji, wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych przewidzianych właściwymi przepisami prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO i nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń
  w związku z umowami sprzedaży);
 4. zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania Sklepu, co jest naszym usprawiedliwionym celem (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO i nie dłużej niż w okresie niezbędnym dla realizacji powyższego celu);
 5. obsługa Państwa pytań, jeśli nie są one związane bezpośrednio z zamówionymi w Sklepie produktami, co jest naszym usprawiedliwionym celem (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
  i nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższego celów lub okres przedawnienia roszczeń);
 6. monitorowanie aktywności Klientów w Sklepie – w celu dostosowania go
  i optymalizacji wyświetlanej zawartości do potrzeb Klientów, co jest naszym usprawiedliwionym celem (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO i nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu), przy czym w tym celu w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie, ale nie identyfikujemy osób, których profilowanie dotyczy;
 7. realizacja uzasadnionych interesów Administratora, w tym promocja i reklama produktów Administratora, dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Administratora, archiwizacja w celu ochrony interesu prawnego Administratora, wypełnienie obowiązków nałożonych na Administratora przez odpowiednie przepisy prawa, co należy do naszych usprawiedliwionych celów (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO i nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu) lub jest obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO i nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń dla należności publicznoprawnych). W przypadku dochodzenia roszczeń lub ochrony interesu prawnego Administratora wykorzystujemy zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, ale jest to niezbędne do zawarcia lub odmowy zawarcia umowy związanej z dostarczeniem Klientom zamówionych produktów. W każdym wypadku, gdy nie zgadzają się Państwo z naszą oceną sytuacji, prosimy o złożenie reklamacji na adres e-mail: sklep@curver.pl w celu umożliwienia nam jej niezwłocznego rozpatrzenia.

Jak wspomnieliśmy powyżej, Klienci mogą wyrazić zgodę na przesyłanie im przez Administratora informacji handlowej drogą elektroniczną, która dotyczyć będzie oferowanych przez Administratora produktów lub usług, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem. Zgoda ta ma charakter dobrowolny i może być wycofana w każdym czasie (np. wysyłając e-mail na adres e-mail: sklep@curver.pl).

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Klienta, ma on prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jak długo przechowujemy dane?

Dane osobowe Klientów przechowywane będą przez okres niezbędny dla pełnej realizacji celów przetwarzania, w szczególności realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu, rozpatrywaniem reklamacji oraz niezbędnych rozliczeń podatkowych i rachunkowych.

Jak się kontaktujemy?

Jeżeli otrzymujemy prośbę o udzielenie informacji, kontaktujemy się za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonicznie.

Prawa Klientów

Klienci mają następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub ich uzupełnienia – na przykład gdy dane są niekompletne, nieprawidłowe lub uległy zmianie;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – na przykład, gdy zdaniem Klienta, brak jest podstaw do przetwarzania danych osobowych, dane te nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, Klient wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych, złoży sprzeciw uzasadniony szczególną sytuacją,
  w której się znajdzie lub usunięcie danych jest niezbędne do wykonania obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy dane osobowe Klienta są nieprawidłowe i Administrator potrzebuje czasu na ich sprostowanie, jeśli dane Klienta są przetwarzane bezpodstawnie, ale Klient nie chce, żeby Administrator je usuwał, Administrator nie potrzebuje już danych Klienta, ale są potrzebne do ochrony jego praw lub dochodzenia roszczeń - do czasu ustalenia czy uzasadniony interes prawny Administratora może zostać uznany za nadrzędny wobec złożonego przez Klienta sprzeciwu, Administrator może weryfikować sprzeciw co do przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały zebrane w związku z zawartą umową lub udzieloną zgodą i które Klient ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, uniwersalnym formacie, nadającym się do odczytu na powszechnie stosowanym sprzęcie mobilnym lub komputerowym.
 6. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

W celu uzyskania dodatkowych odpowiedzi odnośnie skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt pod adres e-mail: sklep@curver.pl

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić realizację usług oferowanych Klientom przez Administratora, w tym m.in. wysyłkę newslettera oraz realizację zamówień.

Odnośniki do innych stron internetowych

Na naszej stronie internetowej mogą znajdować się odnośniki do innych stron, które nie należą do nas. Staramy się, aby odnośniki odsyłały do stron, które dzielą nasze standardy przyzwoitości, uczciwości, integralności i ochrony danych osobowych. Ostrzegamy jednak, że strony te mogą łączyć się z naszą stroną bez naszej zgody i zezwolenia, a my nie mamy prawnej możliwości zobowiązania ich do przetwarzanie danych zgodnie z naszymi standardami. W tej kwestii zalecamy ostrożność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność przedstawionych na polecanych stronach ustaleń z faktyczną polityką prywatności prowadzoną na każdej z tych stron. Podobnie, Administrator nie odpowiada za żadne zobowiązania operatorów polecanych stron.

Zmiany i aktualizacje polityki prywatności

Zawartość i systemy strony internetowej Sklepu mogą być aktualizowane, poprawiane, zmieniane i uzupełniane. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian dotyczących informacji, systemów, produktów, polityki, promocji, ujawnień i sprostowań, które zawsze będą zgodne z odpowiednimi przepisami.

Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej Polityki Prywatności zostaną opublikowane na stronie internetowej Sklepu lub zakomunikowane Klientom w wiadomości e-mail. Prosimy o okresowe sprawdzanie zapisów polityki prywatności w celu odnotowania zmian. Na końcu niniejszego dokumentu zamieszczamy datę aktualizacji Polityki Prywatności.

Zmiany określone powyżej będą obowiązywać w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianach w sposób określony powyżej. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu poinformowania Klientów o planowanych zmianach w sposób wskazany powyżej.

Podsumowanie

Zarówno w innych przedsięwzięciach biznesowych, jak i na stronie naszego Sklepu komunikujemy się z Klientami z poszanowaniem prywatności każdego z nich i z zaangażowaniem w jej ochronę. Popieramy aktywną samoregulację tego nowego środowiska, aby zagwarantować odpowiedzialnym przedsiębiorcom prawo do użytkowania w kontaktach z klientami wszystkich rodzajów mediów.

Pytania

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z Polityką Prywatności bądź jej procedurami lub chciałbyś usunąć swoje dane z naszej bazy, prosimy o kontakt na adres: sklep@curver.pl. Adres jest chroniony przed spamem. Do otworzenia strony wymagana jest JavaScript.

Załącznik:

Polityka dotycząca wykorzystania cookies w sklepie internetowym www.curver.pl.

POLITYKA DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.CURVER.PL

Niniejsza Polityka stanowi załącznik do Polityki Prywatności sklepu internetowego www.curver.pl (zwanego dalej „Sklepem”) i określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez „Keter Poland" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 1. Definicje
 1. Administrator - oznacza Keter Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-486), przy ul. Aleje Jerozolimskie 212A, NIP: 839-291-93-62, REGON: 220013630, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000229276, kapitał zakładowy 32 497 600,00 zł, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji
  w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane
  i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.curverstyle.com.
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 1. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. Konfiguracji serwisu
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
   4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
   5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
   1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
   3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
  4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
   1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  6. Świadczenia usług reklamowych
   1. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
  7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu 
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane
   z zewnętrznego serwisu internetowego:
   1. www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
   2. www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   1. IAI-Shop.com [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie]
   2. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   3. Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]
   4. Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
  3. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
   1. Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   2. Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w Warszawie]
   3. Sieć reklamowa AdTaily [administrator cookies: AdTaily Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie]
  4. Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:
   1. Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
   2. Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   3. LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
   4. Paypal [administrato cookies: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzibą w USA]
  5. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
   1. twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
   2. plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   3. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
   4. LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
   5. Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA]
  6. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   1. opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
   2. ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu]
  7. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   1. skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]
 1. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium